Місія Всеукраїнського
фонду "Крок за кроком"
сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.
Місія Фонду виконується шляхом реалізації програм:
Сайти проектів Фонду
Facebook
Тендерні оголошення

Програма Всебічного розвитку дитини «Крок за кроком»

 

Огляд Програми Всебічного розвитку дитини «Крок за кроком»

Програма Всебічного розвитку дитини «Крок за кроком» базується на переконанні, що діти розвиваються в унікальний та індивідуальний спосіб. Діти приходять із власними інтересами та потребами, індивідуальними стилями навчання і здібностями. Програма «Крок за кроком» сприяє організації навчального середовища, яке дає можливість дітям досліджувати матеріали, здійснювати свідомий вибір та відчувати успіх.

Педагог планує навчальне середовище таким чином, щоб воно забезпечувало індивідуалізацію навчання. Обладнання, матеріали, організація групи сприяють розвитку кожної дитини, а види діяльності відповідають інтересам і рівню розвитку дітей. На основі спостережень за дітьми педагог адаптує матеріали та види діяльності, щоб врахувати різні потреби та інтереси дітей. Індивідуалізація навчання дає можливість дітям розвиватися у власний спосіб. Середовище у програмі «Крок за кроком» - це динамічне середовище, яке постійно змінюється, щоб враховувати інтереси кожної дитини та її рівень розвитку.

У групах, що працюють за програмою «Крок за кроком», діти навчаються через гру. Гра це світ дитини та її основна робота. Гра допомагає дітям формулювати ідеї, застосовувати їх на практиці, розвивати навички. Самокерована, спонтанна гра забезпечує можливості для розвитку та навчання. Діти навчаються краще, коли навчальні види діяльності сплановані відповідно до певної теми, яка вивчається протягом дня як під час структурованих занять, так і під час вільної, спонтанної гри.

Залучення сімей – суттєвий аспект будь-якої програми для дітей різного віку, але він надзвичайно важливий у програмах для малих дітей. Діти навчаються краще, мають більш позитивне ставлення до навчального закладу та вищі навчальні результати, коли їхні сім`ї залучені до навчально-виховного процесу. Сім`ї мають знати, що відбувається у навчальному закладі і яким є прогрес їх дітей. Коли сім`ї залучені до процесу навчання і розвитку своїх дітей, у них з`являється краще розуміння своїх очікувань щодо дитини, а також шляхів підтримки розвитку дитини. Тому для педагога важливо знати членів родини з тим, щоб вони могли найефективніше підтримати розвиток своїх дітей.

Лише програми, орієнтовані на дитину, дають можливість залучати дітей з різними індивідуальними особливостями, у тому числі й дітей з особливими потребами у навчанні, дітей із національних меншин тощо. Забезпечення активної та значущої участі у навчальній програмі, зменшення будь-яких бар`єрів, у тому числі стереотипів і упереджень, - це принципи інклюзивної освіти, яка забезпечує право кожної дитини на отримання якісної освіти разом із своїми однолітками і є ознакою демократичності і зрілості держави.

Програма пройшла експериментальну апробацію у 1994-2000р., по завершенню експерименту в лютому-квітні 2000р. за наказом Міністерства освіти і науки України відбулась експертна оцінка програми, за результатами якої було рекомендовано до використання програму Всебічного розвитку дитини «Крок за кроком».

 

Практика, орієнтована на дитину

Вступ до індивідуалізації: навчання через гру

Програма «Крок за кроком» сприяє застосуванню практики, орієнтованої на дитину, яка базується на знаннях педагога щодо типового розвитку дітей; результатах спостереження за дітьми як основі для індивідуалізації навчання; врахуванні соціального та культурного середовища, а також активній участі сім`ї. В особистісно орієнтованому середовищі діти мають можливості експериментувати, вирішувати проблеми та здійснювати вибір у процесі розвитку та навчання. Програма «Крок за кроком» базується на переконанні, що кожна дитина розвивається у власному, індивідуальному темпі. Діти приходять у дитячий садок з власними інтересами та потребами, володіючи різними індивідуальними стилями та здібностями.

Гра - це робота і світ дитини. Гру можна використовувати для підсилення ідей і формування моделей поведінки. Гра дає можливість дітям формулювати ідеї, а потім випробовувати їх. Через гру відбувається розвиток багатьох навичок. Програма самокерованої спонтанної гри робить можливим досягнення цілей саморозвитку і навчальних цілей. Комбінована програма, яка передбачає структуру і свободу, - це найкращий підхід до навчання малих дітей. Діти найкраще навчаються, коли є навчальний план, яким передбачено різні види діяльності щодня і вивчення нових тем, а також є вільний час для спонтанної гри. Вчитель відіграє важливу роль у грі дітей. Саме вчитель створює середовище для гри, саме вчитель стимулює і розширює мислення дитини.

Навчальне середовище. Центри діяльності. Тематичне планування

В основі організації особистісно орієнтованого середовища лежать ідеї теорії розвиту, висвітлені у працях Ж.Піаже, Е.Еріксона, Л.Виготського, зокрема, ідея створення Центрів діяльності. Саме Центри діяльності забезпечують таку організацію групи, де можуть відбуватися різні види діяльності одночасно, створюючи умови для навчання та розвитку дітей. Центри діяльності дають можливість дітям навчатися здійснювати вибір у структурованому навчальному середовищі. Матеріали у Центрах діяльності дають можливість дітям досліджувати їх через гру та знаходити відповіді на свої запитання, розвивати нові концепції через дослідження.

Навчальне середовище чи клас - це безпечне місце, де діти можуть відкривати і досліджувати свій природній світ. І саме вчитель у цій грі зосередить увагу дітей і допоможе їм вчитись через гру у навчальному середовищі.

Планування є важливою складовою при розробці та впровадженні особистісно орієнтованої програми. Зміст навчальної програми визначається щонайменше трьома джерелами:

 1. Навчальними цілями, які вихователь розробляє на основі спостережень за дітьми.
 2. Розумінням вихователя типового розвитку дітей того чи іншого віку.
 3. Державними стандартами.

Тематичне планування є підходом, що допомагає пов`язати зміст навчальної програми з інтересами дітей. Тематичне планування забезпечує взаємозв’язок між різними предметними сферами.

Вихователі мають відрізняти довгострокове і короткострокове планування. Довгострокове планування здійснюється на рік, короткострокове – на тиждень. Вихователі вирішують над вибором тематичних проектів і вибором матеріалів для Центрів діяльності. Вихователі планують залучення сімей, баланс активних і спокійних видів діяльності, структурованого і неструктурованого часу.

Як спілкуватися з малими дітьми. Залучення сімей

Те, яким чином вихователі використовують мову, впливає на те, яким чином їм вдається бути фасилітаторами (помічниками) процесу навчання дітей. Те, у який спосіб спілкуються вихователі та батьки з малими дітьми, має великий вплив на самооцінку дитини. Вміння слухати дитину з увагою та розмовляти з повагою до дитини є надзвичайно важливим і вартує того часу і зусиль, які дорослі відведуть для цього.

Залучення сімей – суттєвий аспект будь-якої програми для дітей різного віку, але він надзвичайно важливий у програмах для малих дітей. Діти навчаються краще, мають більш позитивне ставлення до навчального закладу та вищі навчальні результати, коли їхні сім`ї залучені до навчально-виховного процесу. Сім`ї мають знати, що відбувається у навчальному закладі і яким є прогрес їх дітей. Коли сім`ї залучені до процесу навчання і розвитку своїх дітей, у них з`являється краще розуміння своїх очікувань щодо дитини, а також шляхів підтримки розвитку дитини. Тому для педагога важливо знати членів родини з тим, щоб вони могли найефективніше підтримати розвиток своїх дітей.

Спостереження та оцінювання

Спостереження відіграють надзвичайну роль у роботі вихователя, який працює в особистісно орієнтованому навчальному середовищі. Саме через проведення спостережень педагог отримує розуміння рівня розвитку дитини, а також її індивідуальні особливості – тип темпераменту, інтереси, потреби тощо. Саме спостереження є основою для подальшого планування видів діяльності та навчальних матеріалів для роботи з дітьми.

Інклюзивна освіта

Інклюзивна освіта або залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх навчальних закладів є не лише їхнє безумовне право навчатися разом із своїми однолітками, але й зобов`язання держави надати для цього усі необхідні умови. З часу ратифікації Україною Конвенції ООН «Про права людей з інвалідністю» (грудень 2009р.) це стало й міжнародним зобов`язанням держави. І хоча чимало змін зроблено на шляху до інклюзії на державному рівні (зміни до законодавства, введення додаткових посад асистентів педагогів тощо) дуже багато залежить від педагогів та керівників навчальних закладів – від їхнього бажання та відповідальності. Зміни починаються з мотивації, яка потім доповнюється відповідними знаннями та вміннями.

Виготовлення іграшок і дитячих книжок

Гра – це основний вид діяльності малих дітей. Важливо також розуміти, як іграшки можуть стимулювати та впливати на розвиток дітей у всіх сферах – фізичній, соціально-емоційній, пізнавальній, розвиток мови та творчих здібностей дітей. Що спонукає виникненню першого інтересу дитини до письма? Найчастіше – це слово, яке вона чує з книжок, що супроводжується малюнками; пізніше – спроба створити літери і слова, які згодом перетворюються на речення, абзаци і книжки, які створюються самими дітьми.

Вік дитини та ступінь її захоплення книжкою може суттєва впливати на творчий процес під час її роботи над книгою. Навіть сама наявність матеріалів може визначити наскільки процес є творчим, захоплює та надихає дитину.

Досвід роботи з маленькими дітьми свідчить, що сама форма книги сприймається дітьми як гра, але потім цілком природно з`являється необхідність заповнювати вільний простір словами, літерами та малюнками.

Процес створення книги цілком природно поєднувати з розвитком мовлення, поєднуючи при цьому різні виді діяльності, які спрямовані на розвиток дрібної моторики дітей. Виготовлення книжок разом з дітьми дає змогу дорослим дізнатися про інтереси та інші індивідуальні особливості дітей.

Виготовлення книжок є успішним, якщо вихователь:

 • Слідує інтересам дитини та припиняє роботу, якщо інтерес дитини починає зникати.
 • Пов`язує книгу з життєвим досвідом дитини.
 • Отримує задоволення від заняття і його задоволення передається дітям.

Книги, виготовлені власноруч, мають бути міцними та безпечними, оскільки діти будуть використовувати їх як іграшку, багато разів перегортатимуть сторінки, братимуть з собою у ліжко. Виготовляти книжки можна з різних матеріалів, наприклад, з паперу, тканини чи з пластика. Об`єм книги залежить від віку дітей та теми, яку вона розкриває.

 

Історія становлення Програми в Україні

Програма «Крок за кроком» (Step by Step) є програмою для дітей та їх сімей, побудованою на основних демократичних засадах, і є могутнім засобом для виховання активних громадян відкритого демократичного суспільства ХХІ століття. В Україні Програма «Крок за кроком» розпочала свою діяльність у 1994 році на базі 20 дошкільних закладів освіти у містах Київ, Львів, Одеса, Полтава, Дніпропетровськ, Бердянськ, Керч, Славутич та Буча.

Основна мета програми – впровадження цінностей та принципів демократії у навчальний процес дітей віком від народження до 12 років. Дана мета реалізується через забезпечення високопрофесійних тренінгів для різних категорій освітян: вихователів, вчителів початкових класів та середньої ланки освіти, керівників навчальних закладів, викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, батьків та представників недержавних організацій, а також забезпечення подальших консультацій силами наставників.

Програма знайшла відгук у ряді державних документів, а саме: Державна національна програма «Освіта. Україна ХХІ століття» (Київ, 1994), Концепція дошкільного виховання в Україні (Київ, 1993), Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (Київ, 1998), які визначають стратегію розвитку сучасної освіти. Педагогічну громадськість України зацікавили ідеї Програми «Крок за кроком», які є співзвучними з ідеями вітчизняних освітянських документів, а саме: індивідуальний підхід до навчання й виховання дитини, забезпечення права вибору діяльності за інтересами й потребами, розвиток нового типу стосунків школи та сім`ї на основі партнерства, принципи гуманізації, природовідповідальності, інтегративності, конструктивізму і науковості.

У 1996 році Програма поширила свою діяльність на початкову ланку освіти завдяки бажанню батьків дітей, які були залучені до Програми, а також позитивним результатам оцінки (Міністерство освіти і науки України, Інститут психології АПН України, Бостонський центр розвитку освіти). У 1996 році Програма поширила також свої види діяльності на залучення дітей з особливими потребами та дітей національних меншин до загальноосвітніх закладів.

У цьому ж році Програма ініціювала новий напрям діяльності «Вища школа», який включав впровадження спецкурсів, створених на основі програми «Крок за кроком», у навчальні плани вищих педагогічних закладів освіти та обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти. У цьому ж році була створена мережа Тренінгових центрів Програми та підготовлена команда тренерів, які пройшли відповідну міжнародну підготовку та мали відповідний практичний досвід. Під час реалізації програми «Крок за кроком» була створена мережа освітніх закладів, представники яких брали участь в освітніх проектах, спрямованих на втілення принципів особистісно-орієнтованої, інклюзивної освіти для дітей віком від народження до 12 років із активним залученням сімей і громад.

Досвід пілотних дошкільних закладів та оцінювання ефективності Програми незалежними експертами, яке проводилося у 1998 році в рамках проекту Американської Агенції міжнародного розвитку (USAID), підтвердили демократичне й гуманістичне спрямування Програми.

Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» організовує та проводить тренінги в рамках Програми «Крок за кроком», спрямовані на розкриття моделі особистісно-орієнтованої освіти «Крок за кроком» та шляхи її реалізації в умовах загальноосвітніх закладів України.

Тренінги проводяться за такою тематикою:

 • Модель особистісно-орієнтованої освіти “Крок за кроком” для дітей дошкільного віку
 • Модель особистісно-орієнтованої освіти “Крок за кроком” для дітей молодшого шкільного віку
 • Удосконалення школи в часи змін
 • Основні практики відстоювання інтересів дітей
 • Навчання здоровому способу життя
 • Наставництво
 • Фасилітативне лідерство
Ім'я:
E-mail:
Ваше ім'я*:
Ваш E-mail*:
Організація:
Ваш телефон:
Тема листа*:
Зміст листа*: